CONTENT VIEW

โครงการคืนความสุขให้น้องด้วยอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด (Thai Kid’s Spacer) ความเป็นมาของโครงการ


          ตามที่สถาบันพลาสติกได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อทดแทนการนำเข้า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้มีพัฒนา คือ อุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด (Thai Kid’s Spacer) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหอบหืด โดยอุปกรณ์ตัวนี้มีการใช้งานที่มากขึ้นตามจำนวนของเด็กที่เกิดขึ้นทุกๆปี ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเด็กที่เกิดในประเทศไทยจะมีจำนวนปีละ 300,000 คน/ปี และป่วยเป็นโรคหอบหืดตั้งแต่เกิดอยู่ที่ 30% ของเด็กทั้งหมดที่เกิด ซึ่งเดิมทีเด็กที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ชอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดช่วยเหลือในการพ่นยาแก้อาการหอบหืด โดยอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดนั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาตกอยู่ที่ชุดละ 1,400 บาท และหากเทียบกับจำนวนประชากรเด็กที่ป่วยเป็นโรคหอบหืด จะต้องสั่งซื้ออุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดรวมเป็นมูลค่าสูงถึง 140,000,000 บาท/ปี

 

           ดังนั้นสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สถาบันพลาสติกพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสาตร์ ในออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดเพื่อทดแทนการนำเข้าและผลิตให้มอบให้กับเด็กด้อยโอกาส และตอนนี้ผลิตภัณฑ์ได้จัดทำเสร็จสมบูรณ์ในเชิงอุตสาหกรรมแล้ว กอปรกับโอกาสนี้เข้าช่วงเทศการปีใหม่ สถาบันพลาสติกจึงจัดทำกิจกรรม “คืนความสุขให้น้องด้วยอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด (Thai Kid’s Spacer)” โดยได้จัดทำอุปกรณ์นี้ 1,000 ชุด มอบให้ชมรมโรคหอบหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กด้อยโอกาสที่เป็นโรคหอบหืด ทั้งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และสถานพยาบาลชุมชนต่างๆ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ